Clever Deer Ge Gen Tang Wan Traditional Herbal Formula Pills / ND134

$6.99
SKU: ND134

ND134 Ge Gen Tang Wan

ge gen Radix Puerariae

gui zhi Ramulus Cinnamomi

sheng jiang Rhizoma Zingiberis Recens

gan cao zhi Radix glycyrrhizae praeparata

shao yao Radix Paeoniae Alba

da zao Fructus Jujubae

Related products

View all
Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart