Ever Spring Qian Lie Shu Wan Traditional Herbal Formula Pills / N036

$34.99 $23.15
SKU: N036-1
Package: Bottle

N036 Qian Lie Shu Wan

 

Ever Spring herbs are made by one of the top herbal extractors in China, utilizing the most advanced techniques and technologies. These pills are highly concentrated traditional Chinese herbal formulas-GMP certified and 100% safe.

Ingredients
Shu di huang - Radix Rehmanniae Preparata
Yi yi ren - Semen Coicis
Dong gua zi - Semen Benincasae
Shan zhu yu - Fructus Corni
Shan yue - Rhizoma Dioscoreae
Cang shu - Rhizoma Atractyl
Mu dan pi - Cortex Moutan
Fu ling - Poria
Ze xie - Rhizoma Alismatis
Gui zhi - Ramulus Cinnamom
Fu zi (zhi) - Radix Aconiti Lateralis Preparata
Jiu cai zi - Semen Allii Tuber
Yin yang huo - Herba Epimedii
Tao Ren - Semen Persicae
Gan cao - Radix Glycyrrhizae

Functions and indication
This traditional Chinese herb indicated for diuresis. Supporting vital qi and reinforcing the kidney nourishing yin and benefiting the kidney and diuresis.

Usage and dosage
Take 5-8 pills orally, 2-3 times a day or in compliance with your doctor's instructions.

Package
Bottle: 200 concentrated pills

Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart