Due to Covid-19 safety measures, FedEx, USPS and UPS are experiencing delays in most of the US.
SKU:


N001   Liu Wei Di Huang Wan 六味地黄丸
N002    Zhi Bai Di Huang Wan 知柏地黄
N003    Qi Ju Di Huang Wan  杞菊地黄
N004    Jin Kui Shen Qi Wan 金匮肾气
N005   Ming Mu Di Huang Wan 明目地黄
N006   Bu Zhong Yi Qi Wan 补中益气
N007   Xiao Yao Wan  逍遥
N008   Bao He Wan  保和
N009   Huo Xiang Zheng Qi Wan  藿香正气
N010   Fu Zi Li Zhong Wan 附子理中丸
N011  Xiang Sha Yang Wei Wan 香砂养胃
N012   Xiang Sha Liu Jun Wan 香砂六君
N013   Ju Geng Zhi Ke Wan 复方桔梗止咳
N014   An Shen Bu Xin Wan 安神补心
N015   Shi Quan Da Bu Wan 十全大补
N016   Er Long Zuo Ci Wan 耳聋左慈
N017  Gui Pi Wan 归脾
N018   Jiang Ya Wan 降压
N019   Dang Gui Wan 当归
N020   Tian Wang Bu Xin Wan 天王补心
N021   Xiao Chai Hu Tang Wan  小柴胡汤
N022  Jian Mei Wan 健美丸
N023   Kang Gu Zeng Sheng Wan 抗骨增生
N024   Jia Wei Xiao Yao Wan 加味逍遥
N025   Bu Shen Wan 补肾
N026  Shen Ling Bai Zhu Wan 参苓白术丸 
N027   Shou Wu Wan 首乌丸
N028   Huang Lian Shang Qing Wan 黄连上清
N029    Du Huo Ji Sheng Wan 独活寄生
N030   Chuan Xin Lian Kang Yan Wan 穿心莲抗炎丸
N031    Yin Qiao Jie Du Wan 强力银翘解毒
N032   Gui Zhi Fu Ling Wan 桂枝茯苓
N033    Jiang Tang Wan 降糖
N034   Shan Zha Jiang Zhi Wan 复方山楂
N035   Tian Ma Gou Teng Wan 天麻钩藤
N036   Qian Lie Shu Wan 前列舒丸
N037    Huo Xue Tong Mai Wan 活血通脉
N038   Pian Tou Tong Wan 偏头痛丸
N039   Fu Fang Dan Shen Wan 复方丹参
N040   Zhuang Gu Guan Jie Wan 壮骨关节
N041   Feng Shi Xiao Tong Wan 风湿消痛
N042   Zhuang Yang Wan 壮阳
N043   Geng Nian An Wan 更年安丸
N044  Gu Ci Xiao Tong Wan 骨刺消痛丸 
N045   Xiao Huo Luo Wan 小活洛丸
N046   Wu Lin San Wan 五淋散丸(八正散)
N047   Jin Gu Die Da Wan 筋骨跌打
N048   Zuo Gu Shen Jing Tong Wan 坐骨神经痛丸
N049   Nei Xiao Luo Li wan 内消瘰疬
N050   Jing Zhui Tong Wan 颈椎痛丸
N051   Zuo Gui Wan 左归
N052   You Gui Wan 右归
N053   Da Bu Yin Wan 大补阴丸
N054   Xue Fu Zhu Yu Wan 血府逐瘀
N055   Shen Jing Shuai Ruo Wan 神经衰弱
N056   Jian Zhou Tong Wan 肩周痛丸
N057   Suan Zao Ren Tang Wan  酸枣仁汤
N058   Jiang Dan Gu Chun Wan 降胆固醇
N059   Jia Wei Fang Feng Tong Sheng  Wan 加味防风通圣
N060   Xi Guan Jie Xiao Tong Wan 膝关节消痛丸
N061   Shen Tong Zhu Yu Wan 身痛逐瘀
N062   Run Chang Wan 润肠
N063   Te Xiao Hua Fen Min Gan Wan 特效花粉敏感
N064   Yuan Hu Suo Zhi Tong Wan 元胡索止痛丸
N065   Luo Bu Ma Jiang Ya Wan 罗布麻降压丸
N066   Gu Zhi Shu Song Wan  骨质疏松
N067   Shun Qi Wan 顺气
N068   Nuan Gong Yun Zi Wang  暖宫孕子
N069   Bai He Gu Jin Wan 百合固金
N070   Shu Gan Wan  舒肝
N071   Er Chen Wan 二陈
N072   Yu Ping Feng Wan 玉屏风丸
N073   Ren Shen Yang Rong Wan 人参养荣
N074   Jian Pi Wan 健脾
N075   Qing Qi Hua Tan Wan 清气化痰
N076   Jian Bu Wan 健步
N077   Fu Ke Yang Rong Wan 妇科养荣
N078   Yu Quan Wan 玉泉
N079   Ba Zhen Wan 八珍
N080   Long Dan Xie Gan Wan 龙胆泻肝
N081   Gan Mai Da Zao Wan 甘麦大枣
N082   Bai Feng Wan 白凤
N083   Bai Zi Yang Xin Wan 柏子养心
N084   An Shen Bu Nao Wan 安神补脑
N085   Pi Fu Shi Du Wan  皮肤湿毒
N086   Fu Fang Wu Wei Zi Wan  复方五味子丸
N087   Ye Guang Wan 夜光
N088   Yue Jian Cao Wan 月见草丸
N089   Tiao Jing Yi Mu Wan 调经益母
N090   Bu Xue Tiao Jing Wan 补血调经
N091   Yang Yan Qu Ban Wan 养颜祛斑
N092   Fen Ci An Chuang Wan 粉刺暗疮
N093   Zhi Gen Duan Wan   痔根断丸
N094   Tao Ren Cheng Qi Tang Wan  桃仁承气汤丸
N095   Ban Xia Xie Xin Tang Wan  半夏泻心汤丸
N096  Hou Te Ling Wan 喉特灵丸
N099   Qing Re Xiao Yan Wan 清热消炎
N100    Wei De An Wan 胃得安丸
N101   Li Gan Wan  利肝
N102   Li Dan Wan  利胆
N103  Li Zhi Ye Niao Wan 立止夜尿丸
N104  Fu Ke Pen Qiang Wan 妇科盆腔丸
N105   Dang Gui Shao Yao Tang Wan 当归芍药汤丸
N106   Gan Mao Shu Feng Wan  感冒疏风
N107   Jian Yao Wan  健腰
N108  Wu Gu Teng Kang ai Wan 乌骨藤丸(抗AI)
N109    Qi Ye Lian Wan 七叶莲丸
N110    Tao Hong Si Wu Tang Wan 桃红四物汤丸
N111   Chuan Xiong Si Wu Tang Wan 川芎四物汤丸
N112   Wu Jia Shen Wan 五加参丸
N113   Zhu Yu Sheng Xin Wan 逐瘀生新丸( 少腹逐瘀 
N114   Chai Hu Shu Gan Wan  柴胡舒肝
N115   Qi Bao Mei Ran Wan 七宝美髯
N116   Deng Zhan Hua Wan 灯盏花丸
N117   Yin Xin Jian Nao Wan  银杏健脑
N118  Si Teng Su Wang 四藤素丸
N119   Chai Hu Long Gu Mu Li Wan 柴胡龙骨牡蛎
N120   Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Wan 半夏白术天麻
N121   Tian Ma Du Zhong Wan 天麻杜仲
N122  Xuan Ming Jie Biao Wan 宣明解表 防风通圣)
N123   Bu Yang Huan Wu Tang Wan 补阳还五汤丸
N124   Jie Yang Wan 解痒 (消风散)
N125   Ren Shen Zai Zao Wan 人参再造丸
N126   Xiao Qing Long Wan  小青龙丸
N127   Ren Shen Bai Du Wan 人参败毒
N128  Fu Fang Zhu Li Wan 复方竹沥
N129  Xia Ku Cao Wan 夏枯草丸
N130   Bi Yan Kang Wan 鼻炎康丸
N132   Zhi Gan Cao Wan   炙甘草汤
N133   Li Shui Wu Ling Wan 利水五苓
N134   Ge Gen Tang Wan 葛根汤丸
N135   Sheng Mai Yin Wan 生脉饮丸
N136   Wen Dan Tang Wang 温胆汤丸
N137   Yi Guan Jian 一贯煎
N138   Ban Xia Hou Pu Wan 半夏厚朴
N139  Hai Zao Wan 海藻
N140   Si Miao Wan 四妙
N141   Ke Chuan Wan 咳喘
N142  Jia Wei Xiang Lian Wan 加味香連丸
N143   Su Zi Jiang Qi Wan 苏子降气
N144   Te Xiao Zao Ren An Mian Wan  特效枣仁安眠
N145   Zhi Shi Ping Wei Wan 治濕平胃
N146   Qi Xue Da Bu Wan 气血大補丸
N147  Wu Zi Yan Zong Wang 五子衍宗
N148   Zhong Feng Hui Chun Wan 中风回春
N149  Lian Qiao Bai Du Wan 连翘败毒 
N150   Shuang Huang Lian Wan 双黄连丸
N151   Tian Qi Du Zhong Wan 田七杜仲
N152   Si Ni Wan 四逆丸
N153   Fu Fang Qing Dai Wan 复方青黛
N154   Er Chen San Zi Yang Qin Wan 二陈三子养亲丸
N155   Chuan Xiong Cha Tiao Wan  川芎茶調
N156    Si Jun Zi Tang Wan  四君子汤
N157   Zi Sheng Wan 資生
N158  Xin Nao Xue Suan Wan 心脑血栓丸
N159   Xiao Cheng Qi Wan  小承气丸
N161   Qing Fei Yi Huo Wan 清肺抑火
N164   San Jin Wan 三金
N167   Wen Jing Wan 温经
N168  Shen Qi Da Bu Wan  参芪大补
N169  Qing Dan Hua Shi Wan  清胆化石
N170   Yang Yin Qing Fei Wan 养阴清肺
N173   Mai Wei Di Huang Wan 麦味地黄
N176   Chen Xian Hua Qi Wan 沉香化气
N177  Yu Dai Wan 愈带
N178   Ji Shng Ju He Wan 济生橘核
N179  Qiang Li Ya Zhou Yan Wan 强力牙周炎丸
N180 Yao Tong Ling 腰痛
N201  Sheng San Qi Pian 生田七片
N202   Dan Shen Pian 丹参
N301 Ban Lan Gen Chong Ji  板蓝根冲剂
N302 Gan Mao Tui Re Chong Ji 感冒退熱沖劑

 


 

 Storage: Keep tightly sealed in a cool and dry place. Keep out of reach of children.

Made in China

For best results, take 1 Tea spoon powder(2g)  in water , 2-3 times a day after meals.

 For use by acupuncturists only.

 

Related products

View all
HK003 Pro-Care /HerbKing Herb
From $51.84 $77.76
HK009 Jeune Youth Factor
From $75.00 $121.50
HK001 Superect/ HerbKing Herb
From $48.00 $72.00